Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kommunal økonomistyring Activity Based Costing Lean & Lean Accounting InnoLink Benchmarking Offentlig Ledelse Budgettering Videnregnskaber Balanced scorecard Service Management Investor Relations Entreprenørskab Kurser & foredrag Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Balanced Scorecard og strategikortlægning

Balanced scorecard indebærer en ledelsesmetodik, hvor der anlægges et integreret og helhedsorienteret syn på virksomhedens processer, kunder og markeder samt de organisatoriske kompetencer. Ved at bringe de kritiske succesfaktorer i fokus og sætte konkrete mål skabes grundlaget for excellente resultater. For at få succes med balanced scorecard kræves en effektiv og præcis strategikortlægning. Det afgørende er, hvordan de kritiske succesfaktorer relaterer sig til hinanden – forudsætter hinanden og følger af hinanden – således at de tilsammen afspejler virksomhedens strategi. 

Per Nikolaj Bukh har siden 1995 bistået mange danske virksomheder med at udvikle balanced scorecard og strategikort. Desuden har han udgivet en mængde publikationer om emnet. Per Nikolaj Bukh afholder løbende kurser og andre arrangementer om balanced scorecard (se eksempler under Foredrag og Kurser).

Som en introduktion til emnet kan disse artikler anbefales:

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2014. Balanced Scorecard. Bringes i Encyclopedia of Quality and the Service Economy., Su Mi Dahlgaard-Pard (ed.), London: Sage Publications.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2013. Strategiimplementering i praksis.  HR-chefen, oktober 2013, pp. 28-31.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2013. Strategisk HR:Fra forretningsstrategi til kompetencer. Personalechefen 1/2013, pp. 20-24.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2012. Balanced Scorecard og Strategikortlægning: Gør strategien operationel. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Læs desuden artiklen om balanced scorecard, som Per Nikolaj Bukh har skrevet til Den Store Danske Encyklopædi (udgivet af Gyldendal Leksikon). Artiklen kan nu også læses direkte på web-versionen af encyklopædien her.

Desuden anbefales bogen Succes med balanced scorecard, som Per Nikolaj Bukh og Karina Skovvang Christensen udgav i 2013 (Gyldendal Business). Denne bog giver en udførlig og praktisk orienteret gennemgang af, hvad strategikort og balaned scorecard er, hvordan man anvender metoderne - og ikke mindst, hvordan man får succes med det.

Nyt kursus: Få succes mål- og resultatstyring i kommunen

Lær de fundamentale begreber og teknikker, når der udvikles en strategisk mål- og resultatstyring med strategikortlægning og balanced scorecard i en kommune. På kurset lærer du både at lave strategikort for decentrale virksomheder (f.eks. skoler og sociale institutioner), for fagforvaltninger samt for hele kommunen. Kurset Strategisk mål- og resultatstyring: Få succes med strategien afholdes den 1.-2. juni 2017 på Hotel Koldingfjord, og er målrettet kommuner, men alle kan deltage og lære at lave en strategikortlægning.

Balanced scorecard og strategikortlægningen

Siden balanced scorecard tankegangen blev præsenteret af Robert S. Kaplan og David P. Norton i 1992, har metoden vundet indpas som ledelsessystem i mange virksomheder. Samtidig med at flere og flere anvender balanced scorecard i deres ledelsesrapportering, har balanced scorecard udviklet sig til også at være et redskab til at formulere virksomhedens strategi.

Et balanced scorecard identificerer virksomhedens kritiske aktiviteter og succesfaktorer. Når balanced scorecard bruges som et redskab til at arbejde med strategi – hvad enten det er for at udvikle eller konkretisere strategien, eller det er for at opbygge en ledelsesrapportering, som er strategisk forankret – så er udgangspunktet et så præcist udviklet strategikort som muligt.

Balanced scorecard sætter fokus på de kritiske succesfaktorer – det vil sige det, som virksomheden skal være god til for at føre sin strategi ud i livet. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i den simple antagelse, at det er virksomhedens overordnede mål at skabe værdi på langt sigt, og at kortsigtede finansielle betragtninger derfor skal suppleres af andre hensyn.

De sædvanlige månedlige finansielle rapporteringer skal suppleres med information om de forhold, der på langt sigt skal sikre virksomhedens værdiskabelse. For at inddrage disse faktorer, der på langt sigt påvirker virksomhedens resultater, er det nødvendigt at inddrage forhold uden for det traditionelle regnskabsvæsen. Det kan for eksempel dreje sig om kunders tilfredshed og loyalitet, medarbejdernes kompetencer, fornyelse af virksomhedens produktportefølje, produkternes kvalitet osv. – blot for at nævne nogle af de faktorer, som i mange virksomheder vil være kandidater til måltal i et scorecard.

Strategikort-modellen kan betragtes som en form for skabelon, som den enkelte virksomhed kan udfylde og derved kortlægge sin strategi igennem. Naturligvis ikke således, at det bliver en spændetrøje, der gør, at strategien skal formuleres på en bestemt måde, at den skal indeholde bestemte elementer, og at det kun er bestemte ting, der kan lade sig gøre.

Skabelonen er snarere tænkt som et udgangspunkt, hvor man i udviklingen af strategien for den konkrete virksomhed kan fravige modellen på stort set alle områder, når blot man er sig bevidst om, hvilke konsekvenser dette har for designet af det øvrige strategikort, og når blot man er sikker på, at ændringerne skyldes særlige forhold ved strategien eller virksomhedens situation, og ikke at man for eksempel går uden om ubehagelige, men nødvendige prioriteringer, eller at man ender med uklare formuleringer, fordi man ikke helt er klar over, hvad der er væsentligt.

Ny bog: Succes med balanced scorecard

Sammen med Karina Skovvang Christensen udgav Per Nikolaj Bukh i 2013 en ny bog om strategikortlægnig og balanced scorecard. Denne bog giver en grundig gennemgang af, hvordan man arbejder med balanced scorecard, og de vejleder gennem bogen læseren i, hvilke processer det er vigtigt at fokusere på. Organisationer og virksomheder er forskellige, og derfor skal hver enkelt organisation eller virksomhed arbejde forskelligt med balanced scorecard. Forfatterne giver råd og inspiration til dette arbejde.Med mere end 15 års praktisk erfaring med teknikkerne har forfatterne bistået et stort antal offentlige og private virksomheder med at udvikling og implementere nye ledelses- og styringsmodeller baseret på balanced scorecard

Bogen er struktureret i 8 kapitler. I det første kapitel introducerer vi balanced scorecard og forklarer, hvad et balanced scorecard er, og hvilken funktion det har. Ligeledes beskriver vi strategikortets rolle, de grundlæggende principper og metoder, samt hvad der er særligt for offentlige virksomheder. Strategikortet udgør på den ene side en ledelsesmodel og på den anden side et perspektiv på ledelse. Det diskuterer vi i kapitel 2, hvor vi også viser, hvordan virksomhedens strategiarbejde danner grundlag for udarbejdelsen af balanced scorecard og strategikort.

I kapitel 3 sætter vi fokus på principperne for at arbejde med kritiske succesfaktorer (KSF’er), nøgletal (KPI’er) og targets, hvorefter vi i kapitel 4 gennemgår de fire klassiske balanced scorecard-perspektiver. I kapitel 5 viser vi, hvordan strategikortet kan struktureres i temaer, mens vi i kapitel 6 fokuserer på, hvordan virksomheden ved at arbejde med en struktureret portefølje af strategiske initiativer kan sikre fremdrift i strategien og knytte strategien sammen med budgettet. Endelig viser vi i kapitel 7, hvordan strategikortet kan bruges på flere niveauer i organisationen, og hvordan man ved den såkaldte kaskaderingsproces kan sikre sammenhæng mellem forskellige organisatoriske niveauer. Bogen slutter med kapitel 8, hvor vi diskuterer, hvordan ansvaret for strategikortlægningen forankres i organisationen, samt hvordan man som leder kan arbejde med at udvikle strategien med strategikortlægningen

Se yderligere information om bogen her.

Tidligere bøger: Danske erfaringer med balanced scorecard

I august 2004 udgav Per Nikolaj Bukh bogen Strategikort: Balanced scorecard som strategiværktøj - Danske erfaringer sammen med Heine K. Bang og Mikael W. Hegaard. Med denne nye udgivelse præsenteres de nyeste og mest inspirerende erfaringer med Balanced Scorecard som et strategiimplementeringsværktøj. Den bærende kraft i bogen er 7 danske virksomheders reelle erfaringer med balanced scorecard og strategikortlægning. Disse kapitler forfattes af de personer i virksomhederne, som har erfaringerne med balanced scorecard.

En senere bog udgivet i 2004, Strategikort: Balanced scorecard som strategiværktøj, indeholder flere eksempler på, hvordan virksomheder har anvendt balanced scorecard. I den første del beskrives, hvad balanced scorecard og strategikortlægningen er, samt hvilke variationsmuligheder der findes. Forfatterne beskriver blandt andet, hvordan balanced scorecard bruges som strategiudviklings og –implementerings værktøj, hvordan et strategikort designes, hvordan balanced scorecard kan bruges på forskellige niveauer i organisationen samt, hvad der skal til for at balanced scorecard bliver et centralt ledelsessystem.

Bogens anden del indeholder erfaringer i form af syv danske virksomheders anvendelse af balanced scorecard. Fortalt af virksomhederne selv for at videregive erfaringer til andre. Kernen af bogen er dermed skrevet af praktikere og til praktikere. Men samtidig er virksomhedernes bidrag en mulighed for, at studerende og andre uden daglig gang i virksomheder kan få et indblik i, hvorledes ledelse og styring praktiseres i danske virksomheder.

Bogen indeholder kapitler fra følgende virksomheder:

Aarhus United
Systematic Software Engineering
Helsingør Kommune
SAS Ground Service
Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Sanistaal

Udvalgte publikationer

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2014. Balanced Scorecard. Bringes i Encyclopedia of Quality and the Service Economy., Su Mi Dahlgaard-Pard (ed.), London: Sage Publications.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2013. Strategiimplementering i praksis.  HR-chefen, oktober 2013, pp. 28-31.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2013. Strategisk HR:Fra forretningsstrategi til kompetencer. Personalechefen 1/2013, pp. 20-24.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2012. Balanced Scorecard og Strategikortlægning: Gør strategien operationel. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2011. Udvikling af afdelingsbaserede strategikort ved kaskadering. i Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj. 2010. Strategiske initiativer: principper og opfølgning. I Bestyrelseshåndbogen, Søren Brandi & Steen Hildebrandt (eds.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Exectution Premium: Gennemfør strategien. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Design af økonomistyring: Principper og modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Strategiske initiativer i et strategikort. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Teemu Malmi. 2005. Re-examining the cause-and-effect principle of the balanced scorerd. In Northern Lights in Accounting. J. Mourtisen & S. Jönsson (eds.), Stockholm: Liber

Mouritsen, Jan, Heine T. Larsen & Per Nikolaj Bukh. 2005. Dealing with the knowledge economy: Intellectual capital vs. Balanced Scorecard. Journal of Intellectual Capital 6(1):8-27.

Bukh, Per Nikolaj, Mette Rosenkrands Johansen og Jan Mouritsen. 2002. Multiple Integrated Performance Management Systems: IC and BSC in a software company. I Singapore Management Review.

Bukh, Per Nikolaj, Mette Rosenkrands Johansen & Jan Mouritsen. 2002. Multiple integrerede præstationsmålingssystemer: videnregnskab og balanced scorecard i en softwarevirksomhed. Ledelse & Erhvervsøkonomi 66(2):71-83.

Bukh, Per Nikolaj, Jens V. Frederiksen & Mikael Hegaard 2000. Balanced Scorecard på dansk: erfaringer fra 10 virksomheder. Børsens Forlag: København.

Larsen, Heine T., Per Nikolaj Bukh & Jan Mouritsen. 2000. Om at sætte strategi i tal: Balanceret rapportering vs. videnregnskab. Økonomistyring & Informatik. 16(1):15-45.

Kaplan & Nortons bøger om balanced scorecard

Ophavsmændende til Balanced Scorecard - Robert S. Kaplan & David P. Norton - har beskrevet metoderne og en mængde erfaringer hermed i fem bøger. Disse har alle været anmeldt af Per Nikolaj Bukh i Børsen:

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Kaplan og Norton bør læses af hele ledelsen. Anmeldelse af Eksekveringsgevinsten, Robert S. Kaplan & David P. Norton, Gyldendal Business, Børsen, den 8. april 2009

Bukh, Per Nikolaj. 2008. Forankring af strategi - fra ide til realitet. Børsen, den 27. juni 2008.

Bukh, Per Nikolaj. 2006. Strategisk synergi. Anmeldelse af Robert S. Kaplan & David P. Norton's Alignment: Using the balanced scorecard to create corportate synergies, Boston, Harvard Business School Press. Børsen 21. april 2006

Bukh, Per Nikolaj. 2004. Anmeldelse af 'Strategy Maps: Converting intangible assets into tangible outcomes' af Robert s. Kaplan & David P. Norton,Boston, Harvard Business School Press. Børsen den 6. april 2004.

Bukh, Per Nikolaj. 2000. Anmeldelse af 'The Strategy-focused Organization' af Robert S. Kaplan & David P. Norton, Boston, Harvard Business School Press. Børsen den 15. december 2000.

Bukh, Per Nikolaj. 2008. Anmeldelse af 'The Balanced Scorecard: Sådan bygges bro mellem vision, værdier og strategier' af Robert S. Kaplan & David P. Norton, Boston, Harvard Business School Press. Børsen den 20. februar 1998.

Herudover har Robert S. Kaplan sammen med Steven Anderson skrevet bogen Time-Driven Activity-Based Costing, som dels beskriver denne metode til at designe en omkostningsmodel og dels viser, hvordan ABC og balanaced scorecard integrerers. Per Nikolaj Bukh har anmeldt bogen samt skrevet forord til den danske udgave:

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Time-Driven Activity-Based Costing. Anmeldelse af Time-Driven Activity Based Costing, R.S. Kaplan & S. Anderson, Boston, Harvard Business School Press. Børsen den 23. marts 2007

Bukh, Per Nikolaj. 2008. Forord. I Time-Driven Activity-Based Costing, R.S. Kaplan & S.R. Anderson, København: Børsen Basic.

Konferencer og kurser

I samarbejde med MBCE arrangerede Per Nikolaj Bukh i 2009 en to-dags konference på Hilton Copenhagen (31. marts + 1. april 2009), hvor Robert S. Kaplan fortate, hvordan man kommer fra teori til praksis med udgangspunkt i den nye bog The Execution Premium. Per Nikolaj Bukh var ordstyrer og der var indlæg fra en række af virksomheder, som er aller længst med udviklingen af en strategiforankret økonomistyring. Indbydelsen kan ses her og brochuren med det fulde program kan downloades her.

Året efter var  David Norton taler på MBCE's konference "Strategi og Eksekvering" (den 20.-21. maj 2010) i København. På konferencen satte vi fokus på, hvordan der arbejdes med strategi, og hvordan der lægges strategier, der kan gennemføres i det udfordrende forretningsmiljø, som de fleste danske virksomheder befinder sig i. Se kursusprogrammet her.

Per Nikolaj Bukh afholder jævnligt kurser i strategikortlægning. Siden 2000 har han eksempelvis hvert år afholdt et kursus på Handelshøjskolen i Århus. Se et af programmerne her. Kurset omfatter de nyeste nøgleprincipper bag udviklingen af en strategifokuseret organisa­tion ved anvendelse af balanced scorecard og strategikort. Der vises, hvorledes strategi ved hjælp af balanced scorecard kan oversættes til implementerbare planer, hvordan der opnås overensstemmelse og integration mellem or­ganisation og strategi. Kurset er praktisk orienteret og gennemgangen af strategikortlægningsmetoden er baseret på en konkret case. 

Øvrig information og links

Fokus på kunders adfærd: Danske virksomheder skal satse mere på at integrere viden om kundernes adfærd i virksomhedernes samlede strategi. Dette er fremtidsvurderingen fra professor i ledelse og organisation, Per Nikolaj Bukh, fra Handelshøjskolen i Århus. Ifølge Per Nikolaj Bukh peger den nyeste litteratur og eksempler fra amerikanske virksomheder i retning af, at såkaldte event-modeller vil blive fremtiden i dansk erhvervsliv. Modellerne fokuserer på kundernes handlinger, hvor tit de køber, hvad de køber etc. Artiklen som blev bragt i Berlingske Tidende den 9. september 2003 kan læses online her.

Læs artikel om Balanced Scorecard indeholdende interview med professor Per Nikolaj Bukh. Artiklen er hentet fra Dansk Magisterforenings fagblad PRIMA nr. 4 november 1999.

Kan man sætte mål for et universitet? Der er i al almindelighed en forventning om, at universiteterne via forskning skal nå frem til noget, som har en vis nytteværdi i samfundet. Det er dog en for snæver opfattelse af et universitets rolle og af formålet med, at vi har offentligt finansierede universiteter i Danmark, hvis man mener at disse alene har til opgave at servicere erhvervslivet ved at stille forskningsresultater til rådighed samt at sørge for, at undervise i de færdigheder, som der lige nu er brug for. Ikke desto mindre så er det alligevel helt berettiget at kræve, at der er en eller anden form for nytte af de aktiviteter, der finansieret af skatteyderkroner foregår på universiteterne. Læs Per Nikolaj Bukh's kronik i Civiløkonomen, nummer 5, maj 2005.

Per Nikolaj Bukh er den 20. april 2009 interviewet i JP Radio om brugen af balanced scorecard og strategikortlægning med udgangspunkt i Closed-Loop ledelsesmodellen beskrevet i Kaplan & Nortons bog Eksekveringsgevinsten. Hør interviewet her 

Pixart